تبلیغات

جدول های مربوط به شکل زمان ها

Home                                                                                                                                                         

 

      برای نکات بیشتر رجوع کنید به      English Teaching Techniques      Using Technology in Teaching

این توضیح تصویری می تواند زبان آموزان را در درک بهتر زمان ها و جنبه های کاربردی آن یاری رساند. در مورد هر زمان توضیحی مختصر آورده شده است که با جنبه های دیداری اراسته شده است. تصاویر گنجانده شده در این بخش می تواند با بهره گیری از هوش تصویری موجب تقویت یادگیری ساختارها شود. کاربرد ساده به همراه ساختار هر یک از زمان ها در این بخش گنجانده شده است.