تبلیغات

دانلود نرم افزار های 21 دوره امتحانات نهایی

شماره

درس

دانلود

1

حسابان

دریافت فایل

2

هندسه2

دریافت فایل

3

جبر و احتمال

دریافت فایل

4

فیزیک3 ( رشته ی ریاضی )

دریافت فایل

5

شیمی3

دریافت فایل

6

ادبیّات فارسی3

دریافت فایل

7

زبان فارسی3

دریافت فایل

8

عربی3

دریافت فایل

9

زبان خارجه3

دریافت فایل

10

دین و زندگی3

دریافت فایل

نرم افزار فیزیک کنکور ایران

11

نرم افزار فیزیک کنکور ایران - قسمت اول

دریافت فایل

12

نرم افزار فیزیک کنکور ایران - قسمت دوم

دریافت فایل

13

نرم افزار فیزیک کنکور ایران - قسمت سوم

دریافت فایل

نرم افزار موبایل ادبیات فارسی

14

نرم افزار موبایل ادبیات فارسی

دریافت فایل